مشترک خبرنامه مانگار شوید

به زودی گروه نرم افزاری ماندگار فعالیت رسمی خود را به عنوان شرکت پیشگامان فن آوری اطلاعات ماندگار آغاز می کند

1394/06/18

به زودی گروه نرم افزاری ماندگار فعالیت رسمی خود را به عنوان شرکت پیشگامان فن آوری اطلاعات ماندگار آغاز می کند

به زودی گروه نرم افزاری ماندگار فعالیت رسمی خود را به عنوان شرکت پیشگامان فن آوری الاعات ماندگار آغاز می کند